OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (ang. GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov (obdelovalec vaših osebnih podatkov): mc2 d.o.o, Log pod Mangartom 42, 5231 Log pod Mangartom, telefon 01 5881181, e-naslov: info@upay.si
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), odvetnica Alja Fakin, telefon 01 5881181, e-naslov dpo@upay.si
 • Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in namen obdelave osebnih podatkov:
  • Za namen personalizacije plačilnega naloga in vnosa podatkov, od vas preko izpolnjenega spletnega obrazca prejmemo naslednje vaše osebne podatke: vaše ime in priimek, vaš naslov, telefonska številka in e-naslov
  • za namene pošiljanja plačilnega naloga vam po elektronski pošti o vas obdelujemo naslednje osebne podatke: vaše ime in priimek, vaš naslov in e-naslov
  • zato, da vas o plačanem nalogu obvestimo preko e-pošte, o vas obdelujemo naslednje vaše osebne podatke: vaš ime in priimek ter e-naslov
  • za potrebe pravilnega delovanja portala uPay, trgovcu, pri katerem ste kupili neko storitev/blago ipd., preko portala uPay posredujemo (oz. ga seznanimo) z naslednjimi vašimi osebnimi podatki: vaše ime in priimek, vaš naslov in e-naslov
  • za osebno potrjevanje naloga bo trgovec (ali od njega pooblaščena oseba) preko portala uPay obdeloval vaše naslednje osebne podatke: ime, priimek in vaš naslov
  • da vas bomo preko e-pošte obvestili o prejetem nakazilu, bomo obdelovali naslednje vaše osebne podatke: ime in priimek ter e-naslov

Vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namen zagotavljanja storitve uPay, za njeno pravilno in celovito izvajanje, vključno z zagotavljanjem varnostnih mehanizmov, ki varujejo uporabnike storitve pred zlorabami.

V kolikor UPN obrazec ne vsebuje vseh zahtevanih osebnih podatkov, storitve uPay ne moremo zagotoviti, kar pomeni, da je ne boste mogli uporabiti pri izbranem trgovcu.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 1. Sklepanje ali izvajanje pogodbe (6(1)b) člen Splošne uredbe o varstvu podatkov) v okviru storitve uPay; Če posameznik podatkov ne priskrbi, sklenitev pogodbe ni mogoča.
 2. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe o varstvu podatkov) obdelovalec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja in izvedbe delovnega procesa ter izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitve, preprečevanje zlorab in goljufij, obrambo morebitnih lastnih pravnih interesov, vse pod pogojem, da nad takimi našimi zakonitimi interesi ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.
 3. Za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za obdelovalca (člen 6c Splošne uredbe o varstvu podatkov), npr. Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1), Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP), davčni predpisi in drugi zakoni in predpisi, ki zavezujejo obdelovalca.
 4. Privolitev - načeloma za koriščenje storitev uPay privolitev ni primerna pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pride pa v poštev v primeru, da se hkrati s tem, ko koristite storitev uPay odločite tudi, da želite prejemati naš novičnik oz. naše elektronske novice.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:

Zaradi lastne organiziranosti dela obdelovalec posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem obdelovalca). Pogodbeni obdelovalci obdelovalca lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu obdelovalca, v mejah njegovega pooblastila (kot je opredeljeno v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti oz. v posamezni pogodbi, sklenjeni med obdelovalcem in posameznim pogodbenim obdelovalcem. Take druge osebe so npr. trgovci za namene, kakor jih opisujemo pod tretjo točko zgoraj tega obvestila.

Podatke, ki smo jih zbrali o vas, skladno s pogodbenim odnosom in evropsko ter nacionalno zakonodajo, prenašamo le: pogodbenim obdelovalcem in uradnim organom - zahteva na ustrezni pravni podlagi (npr. organom, ki so odgovorni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, preprečevanje/odkrivanje in kazenski pregon goljufij in drugih kaznivih dejanj).

Obdelovalec vaših osebnih podatkov tudi ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
  Vaši osebni podatki (e-naslov znanega kupca, kateremu trgovec pošlje izdelan uPay nalog) se obdelujejo na serverjih izven EU - v ZDA. Pogodbeni obdelovalec, s katerim sodeluje obdelovalec, zagotavlja primerne varnostne ukrepe za ustrezno varovanje vaših osebnih podatkov na svojih serverjih, kot to zahteva 46. člen uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), obdelovalec pa ima z njimi tudi sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi vaših osebnih podatkov. Za vse nadaljnje morebitne informacije nam lahko pišete na info@upay.si.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
  Obdelovalec določene osebne podatke hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 10 let po njenem prenehanju oziroma poplačilu vseh obveznosti, razen v primerih, ko pride med vami in obdelovalcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani obdelovalec podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 10 let od dneva mirne rešitve spora.
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:
  Dostop do podatkov, dopolnitev, popravek, prenosljivost ter v omejen obsegu izbris, blokiranje oz. omejitev obdelave in ugovor. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov dpo@upay.si.
 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:
  Za koriščenje storitev uPay praviloma privolitev kot pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov ne pride v poštev, ampak podlage, ki smo jih že našteli zgoraj.V kolikor bi v posameznem primeru za posamezno kategorijo osebnih podatkov izjemoma le prišlo do obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve, vas obveščamo da imate v takšnem primeru pravico, da privolitev kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Privolitev prekličete na enak način, kot ste jo podali, vselej pa tudi tako, da nam to sporočite pisno na sedež družbe ali po e-pošti na naslov dpo@upay.si
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
  Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Informacije o viru osebnih podatkov in ali izvirajo iz javno dostopnih virov:
  Vaše osebne podatke pridobivamo od vas pa tudi trgovca, pri katerem kupite določeno blago/storitev.